3452501 logo

2-(2-morpholino-5-morpholinosulfonyl-phenyl)-5-(trifluoromethyl)-1,2-benzothiazol-3-one

Compound Synopsis