426117 logo

2-(Ethyldimethylammonio)Ethyl Icosyl Phosphate

Compound Synopsis