426187 logo

2-(Butyldimethylammonio)Ethyl Octadecyl Phosphate

Compound Synopsis