42806 logo

2,5,2'-Trichloro-Biphenyl

Compound Synopsis