750939 logo

5-(3,5-Dimethyl-1,2-oxazol-4-yl)-1-[2-(morpholin-4-yl)ethyl]-2-{2-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]ethyl}-1H-benzimidazole

Compound Synopsis