823367 logo

8-[1-(4-dimethylaminophenyl)-3-oxo-3-pyrrolidin-1-yl-propyl]-5,7-dimethoxy-4-phenyl-chromen-2-one

Compound Synopsis