4BTJ image

CK1 Ser/Thr protein kinase family

Lineage