diaminopimelate epimerase family

diaminopimelate epimerase family

Lineage