V5NTD logo

V5NTD

Snake venom 5'-nucleotidase

Mutations

Mutation(s) distribution

Mutations table