thiM logo

thiM

Hydroxyethylthiazole kinase

Molecular Synopsis