yoaH (UPF0181 protein YoaH)
FEATURES
Loading...
Loading...
ORGANISM
Escherichia coli (strain 55989 / EAEC)
FAMILY
DESCRIPTION
Also known as YOAH_ECO55, yoaH.
Also known as YOAH_ECO55, yoaH.
yoaH logo

yoaH

UPF0181 protein YoaH

Molecular Synopsis