ZAP70 logo

ZAP70

Tyrosine-protein kinase ZAP-70
ligandability Mutations -->

Mutations

Mutation(s) distribution

Mutations table