glyA1 logo

glyA1

Serine hydroxymethyltransferase 1

Mutations

Mutation(s) distribution

Mutations table