MERTK logo

MERTK

Tyrosine-protein kinase Mer
ligandability Mutations -->

Mutations

Mutation(s) distribution

Mutations table