mntA logo

mntA

Protein adenylyltransferase MntA

Mutations

Mutation(s) distribution

Mutations table